Make your own free website on Tripod.com

Japanese @ Ellis Island

Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names E to H

Home
Arrivals@ Ellis Island Names A-E
Arrivals @ Ellis Island Names F-H
Arrivals @ Ellis Island Names I-K
Arrivals @ Ellis Island Names L-R
Arrivals @ Ellis Island Names S-Z
Royalty & Early Arrivals
Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names A
Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names B to D
Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names E to H
Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names I to K
Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names L to Q
Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names R to S
Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names T
Arrivals via 'Maru' (Japanese Cargo) Ship Names U to Z
"Maru" (Japanese Cargo) Ship Photos
Oral History Project of Ellis Island
Historical Notes
Chinese Arrivals @ Ellis Island
East Indian Arrivals @ Ellis Island
Korean Arrivals @ Ellis Island
Siamese (Thai) Arrivals @ Ellis Island
Filipino Arrivals @ Ellis Island
Filipino Arrivals @ Angel Island

Name of Ships listed in this webpage:

Egypt, Etna, France, Fuji, Fukuyo, Genoa, Glasgow, Gozan, Hague, Hakata, Hakodate, Hankow, Harima, Havana, Havre, Hayo, Heinan, Hikosan

E

Egypt Maru arrived 10/3/1920 w/  48 Japanese Crew

 

1 Akina..., Shizel

2 Ando, Yoshima

3 Azu..., Tomimoni

4 Baba, H...ashi

5 Hamagichi, Munematsu

6 Joshiroto, Tamejiro

7 Joshoushi, Takiichi

8 Kak...oto, Kumazo

9 Kakimoto, Kinoshin

10 Katsuda, ...

11 Kawasaki, Kozi

12 Kawashima, Keiji

13 Kenoto, Kakusuki

14 Kikugawa, Sankichi

15 Kitangi, ...izo

16 Koboyashi, Sazu

17 Kune, Saia

18 Kurayama, Sh...hiko

19 Kusuzaki, Shokichi

20 Matsumato, Shinichi

21 Mauri, Teuya

22 Mi...atono, Anzo

23 Nagano, Takiyoshi

24 Nakam..., Hisakichi

25 Nishioka, Mitsu

26 Oichi, Toshuchi

27 Omura, Tshimatsu

28 Onodera, Toshio

29 Otsuka, K...mi

30 Riki..., Sailou

31 Sa..., Isamu

32 Sakane, Sataro

33 Sakasaki, ...ikichi

34 Sakihira, Naozo

35 Sakurai, Makoto

36 Satow, Zuichi

37 Sh...d, Tsunchiohi

38 Shinizu, Sentaro

39 Shintani, Heiichi

40 Shizemura, Maizun

41 Tanaka, Chinichi

42 Tao, ...aichi

43 Tsujno, Saizo

44 Twa..., Matakichi

45 Twa...ki, Mankichi

46 Uchimatchi, Yasaburo

47 Yamasaki, Sikichi

48 Yamate, Kuichi

Egypt Maru arrived 4/17/1923 w/  39 Japanese Crew

 

1 Amada, Meji

2 Awata, Kuranosuke

3 Furusato, Yukitomo

4 Hara, Kumazo

5 Hayashi, Shigeru

6 Hayashi, Teiji

7 Hirasa, Akiyoshi

8 Ikenaga, Sadamu

9 Imai, Tatsuichi

10 Ishida, Shigeshi

11 Ito, Takashiro

12 Kakemoto, Hisaji

13 Kanae, Teien

14 Katsuichi, Murakami

15 Kawafuru, Hanzo

16 Kimura, Moe

17 Kinoshita, Tokichi

18 Kosu, Tamesada

19 Maeda, Klichi

20 Masuda, Kichizo

21 Miyazaki, Masama

22 Murakami, Teiichi

23 Murayama, Minao

24 Nagai, Kisoji

25 Noma, Tokuzo

26 Nomi, Katsuyoshi

27 Noyama, Sakimori

28 Oguri, Masagi

29 Saiki, Seiichi

30 Shibahata, Kiyoshi

31 Shimono, Hoji

32 Shirakawa, Tamaki

33 Shirasaki, Tsutomu

34 Tanabe, Tajiro

35 Tei, Kakai

36 Tonochi, Tomoji

37 Uno, Eisaku

38 Utsunomiya, Yoshizane

39 Yamada, Moichiro

Egypt Maru arrived 12/19/1923 w/  39 Japanese Crew

 

1 Amada, Meji

2 Awata, Kuranosuke

3 Furukawa, Hatsuji

4 Furusato, Yukitomo

5 Hara, Kumaza

6 Hayashi, Shigeru

7 Hayashi, Teiji

8 Hirasu, Akiyeshi

9 Ikenaga, Sadamu

10 Imai, Tatsuichi

11 Ishida, Shigeshi

12 Ito, Takashire

13 Kanae, Teien

14 Kasuda, Kichizo

15 Kawafuru, Hanze

16 Kimura, Moe

17 Kinoshita, Tokichi

18 Kosu, Tamesada

19 Maeda, Keichi

20 Miyasaki, Masana

21 Murakami, Katsuichi

22 Murakami, Teichi

23 Murayama, Minao

24 Nagai, Kisiji

25 Noma, Tokuze

26 Nomi, Katsuyeshi

27 Noyama, Sakimori

28 Oguri, Masagi

29 Saeki, Serichi

30 Shibahata, Kiyoshi

31 Shimono, Hoji

32 Shirakawa, Tamaki

33 Shirasaki, Ysutemu

34 Tanabe, Tajire

35 Tei, Takai

36 Tonochi, Tameji

37 Uno, Eisaku

38 Utsunemiya, Yoshisane

39 Yamada, Meichira

Etna Maru arrived 11/20/1924 w/  37 Japanese Crew

 

1 Chiba, Yoshi

2 Endo, Riichi

3 Fukazawa, Yasuji

4 Funabiki, Yoneji

5 Hano, Kameichi

6 Ishida, Keijiro

7 Iwamoto, Shuichi

8 Kadonaga, Yashi

9 Kadota, Giichi

10 Kambe, Tokiji

11 Kanayama, Chujiro

12 Kawabe, Yeitaro

13 Kinoshita, Sanjiro

14 Kodama, Suzuo

15 Konishi, Kokichi

16 Kuwaguchi, Kazufumi

17 Maida, Shigehachiro

18 Matsuo, Nobuji

19 Murahashi, Mataichi

20 Nakagawa, Masakichi

21 Nakayama, Otoichi

22 Ohira, Shigei

23 Okazaki, Hidetaro

24 Oki, Hobuyoshi

25 Oki, Takashi

26 Saito, Kozo

27 Shigeki, Katsuji

28 Shimoda, Tsudzuku

29 Toyota, Shojiro

30 Wakasaki, Sotoji

31 Yamaki, Junkichi

32 Yamamoto, Tokuji

33 Yamamoto, Tsunekichi

34 Yamashita, Tomotoshi

35 Yasuoka, Torazo

36 Yeida, Seiji

37 Yoshida, Seitoku

F

France Maru arrived 5/11/1921 w/  47 Japanese Crew

 

1 ...ada, Tsutsuki

2 Akiho, Kaijaburo

3 Araki, Arata

4 Doi, Yoshiro

5 Hagihara, Yeisaku

6 Hayata, Yushi

7 Honda, Yoshimitsu

8 Hosaka, Kojiro

9 Imano, Minomatsu

10 Imoto, Suketaro

11 Ishakawa, Giuji

12 Ito, Choichi

13 Katayama, Yoshio

14 Kawamura, Fusazo

15 Kawano, Seizaburo

16 Kitauo, Sizuka

17 Koganemaru, Ryumatsu

18 Kojima, Genturo

19 Miura, Goro

20 Moni, Toshitaro

21 Morikawa, Masamori

22 Nakamura, Jikei

23 Nakamura, Takei

24 Nakauo, Gisaburo

25 Negishi, Rihei

26 Nishimoto, ...ichi

27 Nishuscura, Royozo

28 Nomura, Yoshitsugu

29 Ogawa, Moichi

30 Okamoto, Kuichi

31 Oki, Toyotaro

32 Saito, Masazo

33 Sakamoto, Hirokichi

34 Sekiya, Nobuichi

35 Suedoni, Kikujiro

36 Takahashi, Kalsukichi

37 Takahashi, Tucru...si

38 Takohashi, Shosaku

39 Takoshima, Koshi

40 Tanaka, Mankichi

41 Toyama, Umeichi

42 Tsukahara, Toshumitsu

43 Uekibara, Masaichi

44 Yamagushi, Tatsuo

45 Yamano, Gentaro

46 Yamashita, Tokihira

47 Yasuoka, Torazo

France Maru arrived 7/16/1921 w/  50 Japanese Crew

 

1 Akiho, Keizaburo

2 Araki, Arata

3 Doi, Yashikiko

4 Hayata, Yushi

5 Haziwara, Yeisaku

6 Honda, Yoshimsku

7 Hosaka, Kajiro

8 Iaito, Nasazo

9 Imano, Ninomatsu

10 Imoto, Suketave

11 Ishikawa, Ginji

12 Ito, Cheihi

13 Kasvarmura, Tusazo

14 Katayama, Yoshio

15 Kawane, Seizaburo

16 Kitano, Shizuba

17 Kogamemaru, Ryumaku

18 Kojima, Gentare

19 Komura, Yoshitangu

20 Mori, Toshitaro

21 Nakamura, Iihei

22 Ninra, Goro

23 Nishimoto, Cheichi

24 Norikawa, Nasamori

25 Ogawa, Neichi

26 Okameto, Kaichi

27 Oki, Toyotaro

28 Ryotsu, Kizo

29 Sekiya, Kobnichi

30 Shimada, Tsutsuki

31 Snedori, Kikujiro

32 Sokamoto, Hirokichi

33 Takahashi, Katankichi

34 Takahashi, Shosaku

35 Takahashi, Tsuruki

36 Takashima, Koshi

37 Tanaka, Narskichi

38 Tanaka, Risuke

39 Toi, Yoshihiko

40 Toyama, Mueichij

41 Tsukahara, Toshimiku

42 Uekibara, Masaichi

43 Vakamura, Tahei

44 Vakano, Gisaburo

45 Vegishi, Rihei

46 Vishimura, Ryogo

47 Yamaguchi, Tatsue

48 Yamano, Gentare

49 Yamashita, Tokihei

50 Yasnoko, Torazo

Fuji Maru arrived 10/5/1922 w/  37 Japanese Crew

 

1 Arita, Katsichi

2 Fajimeto, ...

3 Hashino, Sansake

4 Herii, Katsuso

5 Hir..., Seihichi

6 Itani, Toshiro

7 Ito, Kichiso

8 Jeko, Fekashigo

9 K..., Takayoshi

10 Kaniyasbili, Yesaka

11 Kashiwa, U...o

12 Kawagita, Tadakasu

13 Kimgasa, Tekio

14 M..., Gichi

15 Miehi..., Tadachika

16 Morihata, ...ekichi

17 Oga, Hibachi

18 Oga, Kihach

19 Oi, Benhichi

20 Oka, Kihachiro

21 Okado, F...aichi

22 Okado, Umoichi

23 Okanoto, Seizo

24 Otono, T...

25 Oye, Juichi

26 Sato, Kin...aburo

27 Saweda, Masataro

28 Seto, Shiro

29 Sugano, Kihei

30 T..., Yoshiomori

31 Takasi, Kimosuko

32 Toyoshima, Minora

33 U...hijina, Teohitako

34 Y..., Shigeso

35 Yamakara, Shinichi

36 Yeshiyaki, Shigomori

37 Zenno, Usabaro

Fuji Maru arrived 2/25/1923 w/  39 Japanese Crew

 

1 Arita, Katsuichi

2 Ci, Bunhichi

3 Fujimoto, Kaoru

4 Fukunaga, Keikichi

5 Hashino, Sansuke

6 Hirai, Seihichi

7 Horil, Katsuso

8 Itani, Toshiro

9 Ito, Kichizo

10 Juko, Fukushigo

11 Kaniyashiki, Yusaku

12 Kashiwa, Umeo

13 Kawagita, Tadakazu

14 Kawamoto, Takayoshi

15 Kinugasa, Tokio

16 Misunoya, Giichi

17 Morihata, Kamekichi

18 Nishiomoto, Tadakazu

19 Oga, Nibachi

20 Oka, Kihachiro

21 Okada, Umeichi

22 Okamoto, Seizo

23 Okuda, Kuichi

24 Otomo, Tadakazu

25 Oyo, Juichi

26 Sato, Kihachi

27 Sato, Kinsaburo

28 Sawada, Masataro

29 Seto, Shiro

30 Sotoyama, Yoshimori

31 Sugano, Kihei

32 Takasu, Kinosuke

33 Tanabe, Zenzo

34 Toyoshima, Minoru

35 Ushijima, Toshitato

36 Yamakura, Shinichi

37 Yamazoye, Shigezo

38 Yoshiuki, Shigomori

39 Zenno, Usaburo

Fuji Maru arrived 7/3/1924 w/  30 Japanese Crew

 

1 Danjio, Shoyemon

2 Doi, Takejiro

3 Fukui, Serzaburo

4 Fukuzaki, Toshio

5 Goto, Yoshio

6 Hayashi, Katsuhiko

7 Imabayashi, Hikozo

8 Inose, Krsoji

9 Irie, Tokuhichi

10 Kabutan, Tsutomu

11 Kashibe, Kuichi

12 Kashiwa, Umeo

13 Kawahara, Otomatsu

14 Kawakami, Kaorn

15 Kinoshita, Iwatoku

16 Kinugasa, Tokio

17 Kobayashi, Tokumatsu

18 Koyoshi, Teizo

19 Kuroda, Goro

20 Kuroishi, Kozo

21 Morihata, Kamekichi

22 Ogasahara, Susumu

23 Okada, Umeichi

24 Sakino, Sawaichi

25 Sawada, Masataro

26 Uehira, Yoshio

27 Ura, Yuichi

28 Watanabe, Yukijiro

29 Yamagoye, Shigezo

30 Zenno, Joku Usaburo

Fuji Maru arrived 11/16/1924 w/  27 Japanese Crew

 

1 ...kieho, M...

2 A...i, Takejiro

3 Agasonara, Susumu

4 Danjio, ...

5 Foto, Yoshio

6 Fukui, Seizaburo

7 Fukuzaki, Toshio

8 Iriye, Tskuhichi

9 K..., I...ataku

10 K...gohi, Teizo

11 Kabutsu, Tsutomu

12 Kashiwa, Umi..

13 Kawakami, Kasru

14 Kinugasa, Toshio

15 Kobayashi, Tokumatsu

16 Kuroda, Soro

17 Kuroishu, Ki...

18 Mayashi, Datsuhuko

19 Okada, Umeishi

20 Sa.ada, Masataro

21 Sakino, S...

22 Tuabayashi, Hikoza

23 Una, Y00chi

24 Uyehara, Yoshio

25 Watanabe, Yuhyero

26 Yamazage, Shigezo

27 Zenno, Ysaburo

Fukuyo Maru arrived 10/25/1921 w/  58 Japanese Crew

 

1 Arai, Sunao

2 Chioa, Shinsuke

3 Dekura, Naokichi

4 Endow, Hideo

5 Fujimoto, Kumasaburo

6 Hashimoto, Masanori

7 Hata, Otokichi

8 Hayashi, Nakaba

9 Hirayama, Jutaro

10 Hoshino, Masao

11 Ishii, Motoji

12 Itow, Sen-ichi

13 Kagami, Kyushiro

14 Kanasawe, Yasushi

15 Katow, Gin-ichi

16 Kawashima, Tetsuzo

17 Kikuta, Terusaburo

18 Kinjo, Yeizo

19 Kinoshita, Yetsusaburo

20 Kobayashi, Fukutaro

21 Li, Keishun

22 Manaka, Tetsushiro

23 Matsunaga, Yeiichi

24 Matsuzaki, Akira

25 Mikami, Yasuji

26 Miyano, Seishiro

27 Miyano, Tsunetaro

28 Mizuno, Shotaro

29 Nagai, Shotaro

30 Nagata, Shigetoshi

31 Nagayama, Shinri

32 Nakayama, Ryosuke

33 Nakemura, Guntaro

34 Nishikawa, Katsujiro

35 Nogata, Jyukishi

36 Noguchi, Kitaro

37 Nohara, Suyeyoshi

38 Saitow, Tsuneyasu

39 Sano, Yuji

40 Shiga, Heizo

41 Shioya, Yoshiyasu

42 Takahashi, Shigeyoshi

43 Takenaka, Tckuyoshi

44 Tamura, Gintaro

45 Tamura, Tsugio

46 Tanaka, Mitsugi

47 Tanaka, Teizo

48 Tanaka, Toyoji

49 Tshikura, Sakichi

50 Tsuruoka, Kichizo

51 Ushijima, Masanori

52 Uta, Tatsumi

53 Watanaba, Yokichi

54 Watanabe, Katsushi

55 Yamaguchi, Takaoki

56 Yano, Uichi

57 Yebizawa, Nakanosuke

58 Yoshikawa, Riichi

Fukuyo Maru arrived 7/3/1923 w/  52 Japanese Crew

 

1 Asanuma, Kiyoshi

2 Endow, Hideo

3 Fujimoto, Kumasaburo

4 Hashimoto, Masanori

5 Hirate, Sentaro

6 Hirayama, Jutaro

7 Kagami, Kyushiro

8 Kamada, Sukiwo

9 Kanayama, Miyoji

10 Kanazawa, Yasushi

11 Kano, Asataro

12 Kato, Giichi

13 Kawamoto, Hisawo

14 Kinjo, Yeizo

15 Kinoshita, Yetsusaburo

16 Kushida, Kaichi

17 Maruyama, Tsujinosuke

18 Maruyama, Wakataro

19 Matsuzaki, Akira

20 Mayeyama, Ginzo

21 Mitsui, Jisaku

22 Miya, Suyematsu

23 Miyano, Tsunetari

24 Nakamura, Guntaro

25 Nakano, Harumi

26 Nakayama, Soichi

27 Niki, Takaichi

28 Nishigori, Rizo

29 Nishimura, Kiichiro

30 Noguchi, Kitaro

31 Ohta, Yoshiro

32 Omote, Hirosaku

33 Saito, Tsuneyasu

34 Sakita, Tobei

35 Sekine, Yoji

36 Soda, Hisashi

37 Suyetsu, Yoshiwo

38 Suzuki, Keiichiro

39 Takahashi, Ko

40 Takamizawa, Morishiro

41 Takeishi, Ikusaburo

42 Takeuchi, Setsuji

43 Tanaka, Rio

44 Tanaka, Tatsuwo

45 Tanaka, Teizo

46 Tezuka, Genzo

47 Tomita, Kikuwo

48 Tsuchiya, Moriji

49 Usui, Takewo

50 Watanebe, Yokichi

51 Yamada, Kotaro

52 Yoshikawa, Riichi

G

Genoa Maru arrived 6/22/1920 w/  71 Japanese Crew

 

1 Enio, Kazo

2 Fujiwara, Kurnaosuke

3 Fukano, Takeshi

4 Fukui, Kiyozo

5 Gotch, Chukichi

6 Haraki, Yasuji

7 Hasnimoto, Yoshikazu

8 Hibara, Takeichi

9 Imai, Eizaburo

10 Inasawa, Yosaku

11 Inoue, Noborinosuke

12 Ishimatsu, Masuo

13 Ishiwara, Naoyoshi

14 Kamarura, Shinichi

15 Kamio, Matsunosuke

16 Kasama, Taichiro

17 Kasuga, Hachiro

18 Kawada, Mohichi

19 Kawashima, Tatsuki

20 Kikuchi, Yeutaro

21 Kimura, Tainojo

22 Kimura, Toraichi

23 Kinoshita, Masaji

24 Kitao, Nobukichi

25 Kobayashi, Hiroshi

26 Kubo, Tomozo

27 Maancsono, Ukichi

28 Machiki, Yoshinoba

29 Maida, Yosaku

30 Matsumoto, Katsuji

31 Mieda, Kisaku

32 Minami, Toku

33 Minamoto, Hideichi

34 Miyano, Kyuzo

35 Miyoshi, Masao

36 Mizuno, Takejiro

37 Mizuta, Masao

38 Morishita, Heizo

39 Motohashi, Fukuji

40 Murato, Hideo

41 Nakagawa, Masao

42 Nakamara, Gentaro

43 Nonaka, Fujitaro

44 Noro, Jujiro

45 Nozu, Takeji

46 Ogawa, Tetauro

47 Ogura, Kyotaro

48 Okamoto, Keiji

49 Okubora, Tamotau

50 Okuma, Fukutaro

51 Ota, Yoshiro

52 Ryu, Junki

53 Saida, Genzo

54 Saitoh, Chikarasa

55 Salto, Shiro

56 Satoh, Shumeji

57 Seino, Yoshitaro

58 Seto, Fukutaro

59 Shiba, Kenkichi

60 Shimizu, Keito

61 Shoji, Kikuo

62 Takagi, Shotaro

63 Takahashi, Chokichi

64 Takenoiuchi, Shigesato

65 Tanaka, Matsujiro

66 Teramatsu, Masuo

67 Umeda, Sansho

68 Watanabe, Kinzaburo

69 Yamada, Hidemori

70 Yamadada, Toyozo

71 Yonemuza, Kichibei

 

Genoa Maru arrived 4/12/1922 w/  1 Japanese Crew

 

Matsunaga, Kaichi

Genoa Maru arrived 9/10/1923 w/  67 Japanese Crew

 

1 Abo, Shisei

2 Aragki, Kami

3 Aramaki, Masashi

4 Asano, Yoshijior

5 Bandai, Yekichi

6 Doki, Tadatomo

7 Gugiura, Masataugu

8 Hara, Kihachi

9 Haya, Midori

10 Hino, Akira

11 Igai, Yoshinosuke

12 Imano, Yeikichi

13 Inouye, Ikutaro

14 Kamimura, Kino

15 Kaneda, Kikuji

16 Kanemiteu, Gisaku

17 Kawabata, Torataro

18 Kawabushi, Totaro

19 Kimura, Tainojyo

20 Kitsukawa, Kanachi

21 Kiuchi, Kei

22 Kobayashi, Tadatsugu

23 Kotera, Fumio

24 Kubogauchi, Kaoru

25 Kubota, Hideo

26 Kuroki, Kosaburo

27 Kusuda, Keiji

28 Maguhsia, Goshuke

29 Makamura, Takematsu

30 Maruko, Jyuntarg

31 Matsuda, Minoru

32 Matsutani, Keiryo

33 Mayebara, Yonoshi

34 Mayeshi, Gorchi

35 Migishima, Hirokichi

36 Mitsui, Seiji

37 Mitsui, Yozo

38 Mizukami, Masatora

39 Murakami, Tomekichi

40 Nagai, Chusho

41 Nakanzakare, Yeisei

42 Ogata, Yutaka

43 Orita, Masayuki

44 Saito, Tadachi

45 Sakaki, Takayoshi

46 Sakamoto, Suyekichi

47 Satanabe, Kanhichi

48 Shihata, Toru

49 Shio, Ichiro

50 Shirasawa, Jinnosuke

51 Suda, Bumpei

52 Sueishi, Naochi

53 Sugawa, Yeiji

54 Sugiyama, Kinsaku

55 Takei, Masao

56 Takeno, Takeo

57 Takeuchi, Shikuya

58 Takita, Izo

59 Tanaka, Hannosuke

60 Uyeno, Hideo

61 Watanabe, Saburo

62 Yamada, Seliichi

63 Yamaguchi, Heinachi

64 Yasaguchi, Matsunosuke

65 Yendo, Kazo

66 Yoshimoto, Seiji

67 Yueda, Umejiri

Glasgow Maru arrived 9/19/1919 w/  45 Japanese Crew

 

1 Abe, Jihei

2 Amiki, Se...chi

3 Hau, Yasukuma

4 Hiroshigi, Jihei

5 Ichikawa, Havugo

6 Ichiohita, Yoyosaku

7 Ikida, Ikeyasu

8 K..., Yasubaso

9 Kamakaini, Kesakato

10 Kasada, Kamajiso

11 Kato, Thimyo

12 Kibegah, Kokichi

13 Kingi, Kisi

14 Kita, Toyoichi

15 M..., Gisabuso

16 Makuda, Chosuba

17 Makuda, Tasaiebi

18 Maui, Kizoshi

19 Ming, ...eichi

20 Myriohita, Kuibiro

21 Nagase, Shozo

22 Nios..., Nyohei

23 O Kiba, Yoshimito

24 Okubo, Yakamoto

25 Osanai, Kabei

26 Otono, Kishivo

27 Shjaki, Masayoshi

28 Smose, Hideadishi

29 Takamoto, Bunhotuke

30 Takuta, Kisaku

31 Tam..., Kyaji

32 Teki, Yasuibei

33 Thion, Tusaburo

34 Tidcobi, Takichi

35 Uchimishi, Yaichi

36 Watanabe, Yoyo Kichi

37 Yakahasa, Masakisai

38 Yakayama, Isamu

39 Yamagashi, Bumchi

40 Yamamoto, Sakai

41 Yenbo, Takeshi

42 Yinasaki, Motsutan

43 Yoshiska, Hanji

44 Yujika, Sakuji

45 Yukui, Teisabu...

Glasgow Maru arrived 6/26/1924 w/  32 Japanese Crew

 

1 Azuma, Sarosuke

2 Date, Tsugiji

3 Hiratsuk, Komanoshin

4 Ioda, Saburo

5 Iwashima, Zenkicki

6 Kajihara, Kunitaro

7 Kawakami, Kuichi

8 Kitamura, Mitsutoshi

9 Kobayashi, Kouichi

10 Kobayshi, Yaruke

11 Konno, Ukichi

12 Kono, Motokatsu

13 Masa, Sikichi

14 Mori, Kurataro

15 Murakami, Yoichi

16 Nagai, Kichisaburo

17 Nagasaku, Soiroku

18 Nakazow, Jihoi

19 Niimura, Hiroshi

20 Ogawa, Hachiro

21 Sasa, Takashi

22 Shiohar, Kinko

23 Tachekawa, Shubei

24 Taguri, Takamatau

25 Takaki, Yoshiro

26 Takeuchi, Ryokichi

27 Takeyama, Tsunotka

28 Tanaka, Yoshio

29 Tedayoshi, Ichioka

30 Tsaru, Toiumi

31 Yoneda, Joshio

32 Yoshida, Kumaichi

Gozan Maru arrived 7/28/1919 w/  42 Japanese Crew

 

1 Adachi, Kichitaro

2 Choto, Seijiro

3 Fujimura, Eizo

4 Hamagami, Tennejiro

5 Hamazaki, Masayoshi

6 Hamazako, Kotaro

7 Hariyama, Yoshitaro

8 Hosokama, Shiro

9 Ichikawa, Shinichi

10 Inagaki, Hichisaburo

11 Inamori, Kimpachi

12 Kakegoshi, Shinzo

13 Kawakubo, Kichinosuke

14 Kayahara, Takeo

15 Kim, Kisan

16 Kobayachi, Takisaburo

17 Kobayashi, Ennosuke

18 Komshi, Chyomatsu

19 Matsumura, Masutaro

20 Minami, Ryogaro

21 Miyamoto, Masayoshi

22 Morimoto, Yahokichi

23 Nagata, Saburo

24 Nakashima, Tsunekichi

25 Ogata, Kichigaro

26 Okuda, Tomekichi

27 Omi, Kamekichi

28 Ono, Rokunosuke

29 Ooka, Suetaro

30 Sasaki, Shozaburo

31 Tahara, Kichi

32 Taira, Shonei

33 Tanaka, Yoshitomi

34 Tango, Genzo

35 Uno, Masao

36 Yabunaka, Ejiro

37 Yamaberi, Rimpachi

38 Yamada, Jisaku

39 Yamamoto, Kichitaro

40 Yamamoto, Tomekichi

41 Yamamoto, Totaro

42 Yamashita, Tokimori

H

Hague Maru arrived 5/9/1920 w/  69 Japanese Crew

 

1 Ando, Genbei

2 Ando, Kazuo

3 Ando, Teruo

4 Asano, Ken-ichi

5 Ashiya, Kaoru

6 Fuchigami, Jitsutaro

7 Fujiwara, Chikataro

8 Fujiwara, Kasei

9 Fukumoto, Kanetaro

10 Fukushima, Tokuyuki

11 Haraguchi, Shigeru

12 Hayashi, Yoshimitsu

13 Honda, Sadakichi

14 Imai, Mosaburo

15 Ishii, Taro

16 Iwasa, Chutaro

17 Kamiya, Noriyuki

18 Kano, Nisaburo

19 Kato, Sukehide

20 Kato, Yasuzo

21 Kido, Koichi

22 Kigawa, Yuji

23 Kitagawa, Toshima

24 Kitano, Katsushiro

25 Kuramoto, Masao

26 Kuruki, Kazuo

27 Kuwano, Hatsumi

28 Mariya, Kiichiro

29 Matsumoto, Kitaro

30 Miwa, Keikichi

31 Mochizuki, Yumio

32 Murakami, Masao

33 Nagano, Moriaki

34 Nagao, Daishiro

35 Nagashima, Asanosuke

36 Nakashiro, Totaro

37 Nakatani, Otsuichi

38 Nakatsuma, Bunzo

39 Nikata, Hikoemon

40 Nishiguchi, Saburo

41 Nishiguchi, Toyotaka

42 Okada, Moichiro

43 Okamura, Tomoki

44 Okuda, Takuji

45 Oshima, Shoichi

46 Sakabe, Magotaro

47 Sakashita, Tsunao

48 Satake, Rokuro

49 Sawaki, Kinso

50 Shimhashi, Yotaro

51 Shimohata, Tamechika

52 Shoji, Yoshimi

53 Sonoda, Yoshimori

54 Suganuma, Tusuru

55 Takata, Hoichi

56 Takatsuka, Yoshinao

57 Takeda, Yeimatsu

58 Takimoto, Shigeru

59 Tanida, Seitaro

60 Uno, Kasuto

61 Uyeno, Yoshio

62 Waki, Kanematsu

63 Yamada, Fujitaro

64 Yamada, Toru

65 Yanai, Naojiro

66 Yanaka, Senjiro

67 Yeguchi, Ryusuke

68 Yesaki, Kyubei

69 Yorita, Hideji

Hakata Maru arrived 11/30/1917 w/  78 Japanese Crew

 

1 Abe, Chiyokichi

2 Abe, Seiji

3 Akatsuka, Chozaburo

4 Anazawa, Torasaburo

5 Aoyagi, Tsugumi

6 Chigusa, Yoshikichi

7 Fujii, Nobutaro

8 Fujimoto, Toishi

9 Fujinaga, Shinaji

10 Fujita, Itaro

11 Fukaya, Kanekichi

12 Fukuda, Tamakichi

13 Fukushi, Genkichi

14 Fukutomi, Gonjiro

15 Goda, Haruji

16 Hamazoki, Morizo

17 Hirahara, Kanichi

18 Hirohata, Sakio

19 Hori, Saikichi

20 Horioka, Yaihachi

21 Hoshina, Shingoro

22 Houma, Genjiro

23 Ikeda, Denichi

24 Inaba, Masataro

25 Ishigooka, Nobuasa

26 Ito, Torazo

27 Iwai, Kikumatsu

28 Iwamoto, Kikichi

29 Izeki, Giichi

30 Izumi, Kihei

31 Kakaji, Nehei

32 Katsu, Yoshio

33 Kawanabe, Heijiro

34 Kikkawa, Kazuo

35 Kitagawa, Minoru

36 Kurata, Kikuma

37 Kurokawa, Ichiro

38 Kuwazawa, Tokeji

39 Maruyama, Tomokichi

40 Matsumoto, Shigeo

41 Matsumoto, Tokuzo

42 Mine, Tadashi

43 Mitsuharu, Shusuke

44 Miyata, Masaji

45 Mori, Takeshi

46 Moriwaki, Yoshio

47 Mukaiyoshi, Asakichi

48 Nagamoto, Yaichi

49 Nakada, Denji

50 Nakamura, Yoshio

51 Ninomiya, Ichiro

52 Nishimura, Mitsui

53 Nishizawa, Takaji

54 Nitta, Isokichi

55 Nomura, Matsutaro

56 Nunoda, Kantaro

57 Ohishi, Katsuichiro

58 Ohuchi, Tsune

59 Okamura, Zenkichi

60 Saito, Daikichi

61 Saito, Jihei

62 Saito, Toshio

63 Seki, Yoshizo

64 Seno, Kiyoji

65 Shimada, Tsunekichi

66 Sugimoto, Yazo

67 Suzuki, Yashichi

68 Tanaka, Goichi

69 Tanikawa, Kanichi

70 Toyoho, Heizo

71 Toyomasu, Shichiro

72 Tsakuda, Keiyaburo

73 Uchiumi, Masanobu

74 Wakaboyoshi, Yuji

75 Yamauchi, Kinpei

76 Yoshiike, Tsunekichi

77 Yoshioka, Sagenji

78 Zanma, Tazaburo

Hakodate Maru arrived 11/11/1921 w/  69 Japanese Crew

 

1 ...ogimoto, Yutaro

2 Akada, Masuta

3 Akiyama, Kiichi

4 And..., Sugao

5 Baba, Inosuke

6 Fujii, Donzaburo

7 Fujii, Kinjiro

8 Hasegawa, Tamaji

9 Hayakawa, Asao

10 Hayashi, ...ita

11 Hayata, T...un...ji

12 He...one, Masawo

13 Hid...shima, Chokiohi

14 Hikita, Shiusaku

15 Hiraki, Kosaji

16 Ho...kawa, Nehushiro

17 Horma, Jiro

18 Hosono, Riyuki

19 Hugu...gi, Jinbei

20 Iida, Sentaro

21 Ikoro, Masaya

22 Inoua, S...ichi

23 Ishii, Hid...wo

24 Ishikawa, Konan

25 Iwakiri, Zenjiro

26 K...nsishi, Kyoji

27 Ka...akita, Shimakishi

28 Kagayma, Sada...

29 Kajima, Riichi

30 Kaw..., Kichizo

31 Kawatani, Seiji

32 Keneko, Kumazo

33 Kimura, Noboru

34 Kishimoto, Rikimatsu

35 Kobayashi, Fusaji

36 Kod...ma, ...yuki

37 Kondo, Tomojiro

38 Kutoh, Akin...

39 Makajima, Kinzo

40 Maruo, Kotaru

41 Masuda, Hachiro

42 Masuya, Totaro

43 Miura, Masaji

44 Mori, Takeo

45 Moriai, Toiji

46 Nad...oka, Morio

47 Nakajima, Seijoro

48 O...ura, Midori

49 Okada, Kiichi

50 Okita, Taiichi

51 Omishi, S...aido

52 S...tsu, Rosuko

53 Saito, T...unesaburo

54 Saito, Tamiichiro

55 Sano, Takeji

56 Sato, Kichizo

57 Shimisu, Haruwo

58 Sudo, Shig...ru

59 Sumita, Chozeburo

60 Takei, Toshio

61 Tokusa, Ichiro

62 U...ono, Gansuk...

63 Yagawa, Torakichi

64 Yagi, Takichi

65 Yako, Fus...kichi

66 Yamada, Yoshiharu

67 Yamamoto, Tatsu...

68 Yasuda, To...ichi

69 Zenke, Shigawo

Hankow Maru arrived 9/23/1919 w/  46 Japanese Crew

 

1 Ano, Zenichi

2 Asai, Utoku

3 Glinami, Tomokichi

4 Gliwa, Yohei

5 Gujiwara, Hajime

6 Gujiwara, Yaroku

7 Gumi, Masashizu

8 Hidaka, Zanshi

9 Imabayashi, Hikozo

10 Ishiguro, Yoshio

11 Ishilda, Denhiohi

12 Kashiwabara, Sayuki

13 Kawada, Inotaro

14 Kawano, Hideo

15 Kawatani, Shigemi

16 Kinjyo, Eishin

17 Kitada, Asajiro

18 Maeda, Tetsuma

19 Mimura, Yoshio

20 Mitsanaga, Miyomatsu

21 Murashima, Miltomi

22 Nakamura, Sakuji

23 Nakanishi, Zentaro

24 Nawata, Glasuo

25 Nishiki, Kuchiso

26 Okumoto, Kikuichi

27 Onaga, Sukeyasu

28 Onizuka, Kichihei

29 Shibuya, Yunosuki

30 Shimizu, Shinizo

31 Sogabe, Nitaro

32 Sogabe, Nitaro

33 Suzuki, Kisou

34 Suzuki, Kiuhi

35 Takemura, Seiko

36 Toge, Torajiro

37 Tomusjama, Chokuo

38 Toyonaga, Shigemori

39 Tsuchiya, Kikutaro

40 Ueki, Ushimatsu

41 Ueyama, Seikichi

42 Umawatari, Sohachiro

43 Yamaguchi, Suekichi

44 Yamasaka, Masanao

45 Yamasaki, Seihachi

46 Yoshi, Motoyoshi

Hankow Maru arrived 11/4/1920 w/  10 Japanese Crew

 

1 Huroshima, Hokichi

2 Iloh, Sogoro

3 Kusumoto, Kanichi

4 Nagala, Takeyoshi

5 Nagashima, Kuchi

6 Nire, Telsu

7 Oshima, Hyujiro

8 Otsuka, Yoshie

9 Reisen, Selsuji

10 Seloguchi, Tomenori

Harima Maru arrived 5/19/1920 w/  47 Japanese Crew

 

1 Cho, ...o

2 Faira, Bunzo

3 Fujemura, Geriji

4 Fujiuchi, Kanbei

5 Fujiwara, Meigi

6 Fukagawa, Ukichi

7 Gorokawa, Hatsugo

8 Goto, Suchito

9 Hagaski, Fakeshi

10 Hamamoto, Nigoemon

11 Higashida, Hideichi

12 Hode, Heijero

13 Hukuoka, Hantaro

14 Hyodo, Jin

15 Inonie, Choshiro

16 Kaneko, Ginasuke

17 Kato, Feugi

18 Katsunami, Guechi

19 Kawai, Kitaro

20 Kishikawa, Heija

21 Kondo, Tsamu

22 Lawada, Kiyoski

23 Luma, Kahichi

24 Luto, Eitaki

25 Marukawa, Bunji

26 Matsumoto, Fojiro

27 Matsuo, Fashitoku

28 Mikoso, Fomowo

29 Nagasuji, Kamekichi

30 Nagatani, Fukumatsu

31 Nebashi, Luchero

32 Nishibashi, Foichi

33 Nishimuta, Yasuhiko

34 Okada, Kaichiro

35 Okada, Katsuma

36 Okamoto, Mosaiyi

37 Okuda, Kisaku

38 Ono, Jujero

39 Otavi, Ykero

40 Sckine, Shiokichi

41 Shimowa, Hoichi

42 Shimoyama, Suckichi

43 Shirahawa, Fonosuke

44 Tokizaki, Kaweye

45 Ueda, Kamekichi

46 Urabe, Hisashi

47 Urano, Tasuke

Havana Maru arrived 8/3/1924 w/  59 Japanese Crew

 

1 Akagi, Taichi

2 Atsumi, Hiroshi

3 Doi, Yoji

4 Fujioka, Yoichi

5 Fukui, Sakae

6 Fukuyama, Jikichiro

7 Fuwa, Shohei

8 Gorokawa, Hatsuzo

9 Hamaguchi, Isao

10 Hamanaka, Eiichi

11 Hashimoto, Hiroshi

12 Hashimoto, Tetsuzo

13 Hayashi, Kadzuo

14 Hida, Toyoaki

15 Hikasa, Kaoru

16 Hirayama, Sutekichi

17 Hirooka, Masatomo

18 Kagotani, Masakichi

19 Kameyama, Kazuji

20 Kanamaru, Makoto

21 Kanbe, Saduji

22 Kaneko, Hidezo

23 Kinara, Yoshimi

24 Kita, Kiichiro

25 Koki, Taku

26 Komoto, Suteichi

27 Machida, Shinye

28 Matsunaga, Kame

29 Matsuo, Ichitaro

30 Michioata, Takezo

31 Miyamoto, Sanjiro

32 Momoi, Kinosuke

33 Mori, Hyoichi

34 Nakao, Shigeyuki

35 Oaamae, Osacuro

36 Ochida, Heisuke

37 Ohashi, Tsutomu

38 Okasawa, Takashi

39 Okazaki, Seikichi

40 Onta, Kakunosuke

41 Ora, Matsujiro

42 Otsunomiya, Fusakichi

43 Sanada, Eiichi

44 Sato, Iwajiro

45 Sekida, Masumi

46 Shinohara, Shodo

47 Sugimura, Tohichiro

48 Takahisa, Toramatsu

49 Takeda, Chubei

50 Takeda, Jusaburo

51 Taketsuka, Yoshinao

52 Tanaka, Hyozo

53 Tsunajima, Seiji

54 Wakabayashi, Koichi

55 Washida, Saburo

56 Yamachi, Nakataro

57 Yamada, Masaji

58 Yamane, Ysuruichi

59 Yubisuku, Tadao

Havre Maru arrived 11/14/1921 w/  64 Japanese Crew

 

1 Akudzu, Tatagoro

2 Arai, Shoichi

3 Araki, Goro

4 Arima, Kunio

5 Ashida, Sadji

6 Ayabe, Junzaburo

7 Caemi, Seiichiro

8 Fujiwara, Tamechiyo

9 Fukuoka, Tokumatsu

10 Hasegawa, Ryoichi

11 Hashimoto, Yoneji

12 Hideka, Kogoro

13 Horiguchi, Yotaro

14 Inui, Seitaro

15 Iwabuchi, Ichiro

16 Kadota, Shigegoro

17 Kajiro, Yakichi

18 Kano, Hajimu

19 Kano, Shinkichi

20 Katsumata, Takeshi

21 Kawabe, Tstsuo

22 Kawaguchi, Yoshinosuke

23 Kawai, Masajiro

24 Kawamoto, Kyoichi

25 Kawamura, Tomekichi

26 Kawano, Hisamichi

27 Kikutake, Kantaro

28 Kimoto, Kichiro

29 Koh, Yoshimasa

30 Korizaki, Shunssku

31 Kosaka, Yeisaburo

32 Kuge, Masayuki

33 Kurokawa, Otoo

34 Maeda, Sachikuma

35 Maeda, Tatsukesa

36 Maeda, Tcsaburo

37 Michiwaki, Torakichu

38 Mitsui, Jenzo

39 Miyazaki, Takeo

40 Mori, Mesashime

41 Nakayama, Harumatau

42 Nao, Sadayoshi

43 Nishida, Yoshohara

44 Nomura, Yoshitaro

45 Saito, Giichi

46 Satoda, Nisaku

47 Shima, Takayoshi

48 Shimada, Sadajiro

49 Shimamouo, Shigeichi

50 Shorakawa, Yoshikazu

51 Suzuki, Kanse

52 Suzuki, Shimpei

53 Tahara, Seiichi

54 Takashima, Hirokicha

55 Takeda, Chubei

56 Takeda, Motoyuki

57 Takegawa, Satomi

58 Tanaka, Koichiro

59 Tsuru, Asaichi

60 Waki, Tsunao

61 Yamasaki, Yonekichi

62 Yasuda, Kataro

63 Yoshimoto, Masujiro

64 Yoshoda, Keiji

Havre Maru arrived 2/20/1922 w/  45 Japanese Crew

 

1 Ajuma, Jiichiro

2 Asayama, Juoryo

3 Asuka, Isao

4 Cishi, Akashi

5 Goto, Koichi

6 Hayashi, Yonanori

7 Hayashi, Yoshimasa

8 Hikino, Otokichi

9 Horino, Noboru

10 Ishii, Monya

11 Iwano, Shotaro

12 Iwasaki, Minosuke

13 Izuki, Tadaichi

14 Kamura, Terushi

15 Kawachi, Kunio

16 Kawamoto, Manabu

17 Kitayama, Yoshinori

18 Kobayashi, Tokiyoshi

19 Magari, Yoshijo

20 Minato, Yoshijo

21 Mitsui, Mitsusuke

22 Miyake, Chiaki

23 Miyake, Heikichi

24 Morishima, Shoichi

25 Murakami, Keikichi

26 Nakamura, Kotaro

27 Ogawa, Masuichi

28 Oguni, Tsunejiro

29 Onishi, Sakuraichi

30 Onishi, Umeichi

31 Sakaguchi, Minejiro

32 Sakai, Shojo

33 Sawaguchi, Kiyoshi

34 Shiba, Tatsujiro

35 Shigihara, Kyujiro

36 Shinohara, Hiroji

37 Sumi, Tokio

38 Taira, Mitsutoshi

39 Takahashi, Ichimatsu

40 Takeuchi, Bunjo

41 Umehara, Tsunemasa

42 Uyeno, Tamejiro

43 Yamane, Katsuichi

44 Yamasaki, Komatsu

45 Yoshida, Tetsujiro

 

Havre Maru arrived 12/26/1922 w/  63 Japanese Crew

 

1 Doi, Kaoru

2 Fujita, Michio

3 Furudera, Tosaburo

4 Hamano, Masakichi

5 Hasegawa, Ryoichi

6 Hidaka, Kogoro

7 Honda, Tadashi

8 Iio, Mitsujiro

9 Ikegami, Hirohei

10 Isobe, Seizo

11 Ito, Setsuro

12 Kaneko, Tadao

13 Kato, Seiichi

14 Katsura, Masakichi

15 Kawaguchi, Yoshinosake

16 Kawamura, Tomekichi

17 Kobayashi, Shujiro

18 Kojima, Tomiya

19 Komada, Bunshi

20 Koseko, Kaneichi

21 Koyama, Tatsunosuke

22 Kurihara, Teizo

23 Maeda, Yosaburo

24 Maki, Masaroku

25 Matsutani, Heitaro

26 Mitsui, Zenzo

27 Mizuta, Shin

28 Mizutani, Jinsaburo

29 Nagamine, Hisahi

30 Nakajima, Saburo

31 Nakamura, Ichigoro

32 Nakamura, Ikuzo

33 Negami, Tokujiro

34 Ninomiya, Tsunoru

35 Ohnishi, Takeo

36 Ohwa, Chotaro

37 Okasaki, Shijiro

38 Okawauchi, Shinichi

39 Ooi, Ryoma

40 Saito, Hyoji

41 Saito, Yoshio

42 Setoguchi, Takeo

43 Shimamoto, Shigeichi

44 Shimokawa, Yasuhei

45 Shirai, Tanji

46 Shitsuki, Kumao

47 Sonoda, Takehiko

48 Takagi, Shigeru

49 Takama, Motouki

50 Takatani, Giichiro

51 Takeda, Chubei

52 Tanaka, Moichiro

53 Toida, Zenkichi

54 Tsubouchi, Kunio

55 Tsuchiya, Kumataro

56 Tsuru, Asaichi

57 Uhara, Takeshi

58 Umehara, Tomohei

59 Urushihara, Seiichi

60 Uyeno, Kiichiro

61 Yamaguchi, Uhachi

62 Yokogawa, Umekichi

63 Yoshimoto, Masujiro

Havre Maru arrived 3/22/1923 w/  39 Japanese Crew

 

1 Asuka, Isawo

2 Baba, Chojiro

3 Fumatsu, Hajime

4 Funaki, Chosaku

5 Hayashi, Yonanori

6 Hiraga, Taichi

7 Hirokane, Mataki

8 Horino, Noboru

9 Ikeda, Jinsaburo

10 Ikenaga, Umajiro

11 Iwasaki, Inosuke

12 Kamura, Terushi

13 Kishimoto, Masuichi

14 Kura, Jenshiro

15 Kyo, Tokin

16 Makari, Yoshizo

17 Matsuda, Sadaichi

18 Misokuchi, Kiyota

19 Miyabaru, Isamu

20 Miyake, Heikichi

21 Morishimo, Masaichi

22 Murakami, Keikichi

23 Nakamura, Kotaro

24 Nakamura, Suyejiro

25 Nakano, Sankichi

26 Okawa, Takamasa

27 Onishi, Sakuraichi

28 Saito, Nahoichi

29 Sayeki, Seijiro

30 Sumi, Kanji

31 Takimoto, Eijiro

32 Tsuchida, Kumaichi

33 Tsuda, Kiyoshi

34 Uchida, Sakuzo

35 Uyeda, Shinsuke

36 Watanabe, Yoshiaki

37 Yamada, Iwao

38 Yamaguchi, Koken

39 Yamasaki, Komatsu

Havre Maru arrived 11/7/1923 w/  39 Japanese Crew

 

1 Asuka, Isao

2 Baba, Chojiro

3 Funaki, Chosaku

4 Funatsu, Hajime

5 Hayashi, Yonanori

6 Hiraga, Taichi

7 Hirokane, Mataki

8 Horino, Noboru

9 Ikeda, Jinsaburo

10 Ikenaga, Umajiro

11 Inokuchi, Teruo

12 Iwasaki, Inosuke

13 Kamura, Terushi

14 Kishimoto, Masuichi

15 Kura, Jenshiro

16 Kyo, Tokin

17 Matsuda, Manjiro

18 Matsuda, Sanaichi

19 Miyake, Heikichi

20 Mizokuchi, Kiyota

21 Morishima, Masaichi

22 Murakami, Masaichi

23 Nakamura, Kotaro

24 Nakamura, Terushi

25 Nakano, Sankichi

26 Okawa, Takamasa

27 Onishi, Sakuraichi

28 Saito, Naoichi

29 Sayeki, Seijiro

30 Sumi, Kanji

31 Takabata, Matsuro

32 Takimoto, Yeijiro

33 Tsuda, Kiyoshi

34 Uchida, Sakuzo

35 Uyeda, Shinsuke

36 Wtanabe, Yoshiaki

37 Yamada, Iwao

38 Yamaguchi, Koken

39 Yamasaki, Komatsu

Hayo Maru arrived 1/16/1923 w/  52 Japanese Crew

 

1 Boku, Baiso

2 Doi, Toshikatsu

3 Goto, Chokichi

4 Gunji, Chihaya

5 Handa, Daikichi

6 Hasebe, Kumajiro

7 Hoshino, Hatsutaro

8 Hosoya, Kyozo

9 Iino, Kikuji

10 Iioka, Isamu

11 Ikeda, Heijiro

12 Ishikawa, Shinnosuke

13 Ito, Katsuji

14 Iwasaki, Inojiro

15 Iwase, Kenji

16 Kaneko, Tokichi

17 Kanno, Yukio

18 Kawaguchi, Waichi

19 Kishino, Kiyomatsu

20 Koba, Yasushi

21 Kodama, Katsusaburo

22 Komaki, Yeijiro

23 Kurihara, Shimaichi

24 Matsuoka, Jusaburo

25 Miura, Noboru

26 Miura, Takejiro

27 Miyagishi, Jujiro

28 Miyamoto, Yusaku

29 Morikawa, Shigeo

30 Morioka, Shigeru

31 Natsui, Yoshinari

32 Nikaido, Hajime

33 Noguchi, Tadashi

34 Ohya, Shinsaku

35 Okada, Yuji

36 Ota, Masaichi

37 Otani, Hideichi

38 Sato, Ippei

39 Sekine, Heizo

40 Seta, Takinosuke

41 Shimura, Morihei

42 Takagi, Saburo

43 Takao, Teruji

44 Takenaka, Kantaro

45 Watanabe, Kyosuke

46 Yamada, Hidenobu

47 Yamaguchi, Hiroshi

48 Yamamura, Yobi

49 Yasui, Kurajiro

50 Yokogawa, Denjiro

51 Yoshinari, Shigeru

52 Yoshioka, Uranosuke

Hayo Maru arrived 8/20/1923 w/  8 Japanese Crew

 

1 ...suki, ...

2 Honda, Deikichi

3 Meya, ...

4 Ohya, Shinsoku

5 Sato, Junji

6 Yamada, Hidenobu

7 Yamaguchi, Hiroshi

8 Yamasaki, Kaiso

Hayo Maru arrived 9/2/1923 w/  46 Japanese Crew

 

1 Boku, Baiso

2 Doi, Toshikatsu

3 Goto, Chokichi

4 Harada, Toshiso

5 Hasebe, Kumajiro

6 Hoshino, Hatsutaro

7 Iino, Kikuji

8 Ikeda, Heijiro

9 Ito, Chyuichi

10 Ito, Naomasa

11 Itokatsaji, Katsuji

12 Iwasaki, Inojiro

13 Iwase, Kenji

14 Kagobashi, Haruka

15 Kamata, Nenso

16 Kaneko, Tokichi

17 Katano, Kunijiro

18 Koba, Yasushi

19 Kokubo, Jinsaburo

20 Komski, Yeijiro

21 Kurihara, Shimaichi

22 Miura, Noboru

23 Miyagishi, Jujiro

24 Miyauchi, Kiyoshi

25 Mori, Shozo

26 Morioka, Shigaran

27 Murata, Sogoro

28 Natsui, Yoshinari

29 Nikaido, Hajime

30 Ota, Masaichi

31 Otani, Hideichi

32 Sano, Yoji

33 Sato, Ippei

34 Sato, Junji

35 Sekine, Heizo

36 Seta, Takinosuke

37 Shimura, Morihei

38 Shirase, Takeshi

39 Takahashi, Jisaburo

40 Tamasaki, Kaizo

41 Yabuki, Zennoshin

42 Yamada, Hidenobu

43 Yamagachi, Hiroshi

44 Yasui, Kurajuro

45 Yokokawa, Denjiro

46 Yoshioka, Uranosuke

Heinan Maru arrived 12/1/1919 w/  55 Japanese Crew

 

1 Arai, Wataro

2 Atsumi, Cinosuke

3 Endo, Wakishi

4 Etsu, Sumihide

5 Gamo, Zenkyo

6 H., Ichitaro

7 Hamajaki, Jentaro

8 Hara, Nabuichi

9 Hashimoto, Denkichi

10 Hashimoto, Tomezo

11 Higuchi, Senshu

12 Ito, Shigefi

13 Jounten, Kensin

14 Kakuishi, Takutaro

15 Kamie, Kasakie

16 Kayahara, Motaji

17 Kii, Denkichi

18 Kimura, Iiro

19 Kitagawa, Taizo

20 Kogano, Taketaro

21 Komatsu, Katsugi

22 Koriyama, Tomiyashi

23 Kosugi, Shijiro

24 Masakawa, Kameichi

25 Mieyasaki, Takeo

26 Mokaibo, Kanesuke

27 Morai, Uichi

28 Morikama, Yasuji

29 Morita, Seizo

30 Moriyama, Kizo

31 Mukai, Hisao

32 Mukai, Shotaro

33 Murakoshi, Hiyago

34 Nagano, Toraichi

35 Naito, Kenji

36 Naka, Gensaburo

37 Ogi, Rinsuke

38 Ohada, Shimpay

39 Okada, Onosuke

40 Okamoto, Minone

41 Okimoto, Nabone

42 Okumura, Hisaichi

43 Saki, Matsujiro

44 Sasada, Shinazo

45 Seki, Takuzo

46 Shiada, Masao

47 Suzuki, Tadasu

48 Takada, Yashigo

49 TakeTani, Harukich

50 Takunaga, Kikiichi

51 Tanaka, Goichi

52 Tenaka, Yasujiro

53 Utsumi, Dansho

54 Wagasugi, Gentaro

55 Yano, Hideichi

Hikosan Maru arrived 6/23/1917 w/  41 Japanese Crew

 

1 Aiji, Yonezawa

2 Araki, Kitaro

3 Giichi, Okuyama

4 Haruo, Ishii

5 Hichiemon, Uda

6 Hikoichi, Tsuchida

7 Hisachi, Watanabe

8 Isaku, Nishida

9 Jiutaro, Moriwaki

10 Kaziro, Azuma

11 Kichiro, Ando

12 Kilaro, Araki

13 Kinzaburo, Komoto

14 Kiyomatsu, Sakamoto

15 Kumakichi, Usami

16 Kumesaburo, Kitadani

17 Mamoru, Chikakane

18 Murakami, Ruijiro

19 Nariyo, Hiramatsu

20 Nitaro, Murakami

21 Ruijiro, Mara Kami

22 Saiyen, Toyama

23 Sasaburo, Ahara

24 Shiuro, Yamamoto

25 Shozo, Futami

26 Sohachi, Funakoshi

27 Soji, Saito

28 Sutekichi, Kurumado

29 Tadakichi, Morita

30 Teiechi, Ichikawa

31 Tokuzo, Sato

32 Tomekichi, Fukuyama

33 Tsunekichi, Hosoi

34 Watanabe, Hisashi

35 Yasuzo, Minatono

36 Yoichiro, Sasaki

37 Yonejiro, Shimoraka

38 Yoshimi, Yamaguchi

39 Yoshio, Matsushita

40 Yoshisuke, Tsumura

41 Zenbichi, Ito

FAIR USE

Pursuant to Title 17 U.S.C. 107, other copyrighted work is provided for educational purposes, research, critical comment, or debate without profit or payment. If you wish to use copyrighted material from this site for your own purposes beyond the 'fair use' exception, you must obtain permission from the copyright owner